اشعار دشتی

از آن روزیکه ما را آفریدی بغیر از معصیت چیزی ندیدی خداوندا بحق هشت و چارت ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی ****** مو کز سوته دلانم چون ننالوم شکسته پر و بالم چون ننالوم ****** یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل… ادامه خواندن اشعار دشتی